09/07/2018
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý Dự án DSED ngày 23 tháng 4 năm 2018 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu EU-DECC-1.2 “Khảo sát tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời tại một số ngành công nghiệp”, Ban Quản lý dự án DSED đã gửi Hồ sơ dự thầu tới các nhà thầu được mời sau khi đánh giá sơ bộ năng lực và kinh nghiệm thực hiện.
Ban Quản lý Dự án DSED đã nhận được Hồ sơ dự thầu của Ông Hạ Đình Trúc và Nguyễn Việt Bắc. Sau khi tiến hành đánh giá tuân thủ thủ tục hành chính, đánh giá kỹ thuật và đánh giá tài chính, Ban Quản lý đã lựa chọn nhà thầu Hạ Đình Trúc cho vị trí chuyên gia năng lượng mặt trời, cụ thể như sau:
Nội dung
Nhà thầu 1: Nguyễn Việt Bắc
Nhà thầu 1: Hạ Đình Trúc
Điểm kỹ thuật x 0,80
73,02
Bị loại phần đánh giá kỹ thuật
100 x 0,80 = 80
Điểm tài chính x 0,20
X (loại)
100x0,20 = 20
Tổng điểm
X (loại)
100
Xếp hạng
X (loại)
1
 
Trên cơ sở kết quả đánh giá lựa chọn, Ban Quản lý dự án DSED đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-BQLDA ngày 15 tháng 6 năm 2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn Gói thầu EU-DECC-1.2 “Khảo sát tiềm năng ứng dụng năng lượng mặt trời tại một số ngành công nghiệp tại Đà Nẵng” thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng do Liên minh Châu Âu tài trợ. Ban Quản lý dự án DSED đã thông báo kết quả cho các nhà thầu và tiến hành thương thảo hợp đồng thành công với Nhà thầu Hạ Đình Trúc. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã được ký kết vào ngày 09/07/2018 để cung cấp dịch vụ triển khai Gói thầu nêu trên theo đúng kế hoạch đề ra.
                                                                                     Ban Quản lý dự án DSED

 

 

 

Trực tuyến:  
30
Tổng lượt truy cập:  
1659882

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822