18/07/2018

Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở bền vững về mặt môi trường và xã hội. Hợp phần 2- Lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các cơ sở công và các hộ gia đình được thực hiện để nhân rộng mô hình và thí điểm.

Đối tượng hưởng thụ khi tham gia Hợp phần 2 của Dự án bao gồm: (i) Cơ sở công cộng như các trường đại học, cao đẳng, trung học, trường học; các bệnh viện, trạm y tế; các tòa nhà công sở như các tòa nhà Ủy ban Nhân dân quận, viện nghiên cứu,v.v; (ii) Các hộ gia đình tiềm năng, tiêu thụ lượng điện tương đối, nhu cầu sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố.
Ban Quản lý Dự án DSED đã nhận được Thư bày tỏ quan tâm của 09 các cơ sở công bao gồm: (i) Trường THCS Nguyễn Huệ; (ii) Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; (iii) Trường THCS Lý Thường Kiệt; (iv) Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng; (v) Trung tâm y tế huyện Hòa Vang; (vi) Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn; (vii) Trung tâm y tế quận Hải Châu; (iix) Trường THCS Hoàng Diệu; (ix) Bệnh viện Đà Nẵng và 10 hộ gia đình bao gồm: (i) Mai Thị Ba; (ii) Nguyễn Văn Dũng; (iii) Trần Hoàng Trí; (iv) Lê Thị Minh; (v) Trương Thị Mỹ Hạnh; (vi) Trần Mạnh Thắng; (vii) Nguyễn Bình Trọng; (iix) Nguyễn Vũ; (ix) Mai Văn Phụng; (x) Nguyễn Phước Quế.
Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Ban Quản lý Dự án DSED đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt tiêu chí đánh giá lựa chọn các cơ sở công cộng và hộ gia đình tham gia Hợp phần 2- Lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các cơ sở công cộng và các hộ gia đình tham gia Dự án DSED.
Ban Quản lý Dự án DSED đã có công văn số 57/TTTKTV-THHC và 58/TTTKTV-THHC ngày 16 tháng 3 năm 2018 gửi các cơ sở công và các hộ gia đình đã gửi bày tỏ quan tâm tham gia Hợp phần 2 của Dự án trong đó: (i) Yêu cầu các cơ sở công và hộ gia đình điền theo Mẫu phiếu điều tra khảo sát đánh giá; (ii) Tổ chức tiến hành khảo sát sơ bộ để có dữ liệu, thông tin xác thực trước khi tiến hành đánh giá lựa chọn dựa trên thông tin đã cung cấp từ Mẫu phiếu điều tra khảo sát. Ban đánh giá đã tiến hành đánh giá và kết quả lựa chọn cụ thể như sau:
a)    Đối với cơ sở công cộng
TT
Các cơ sở công cộng
Tổng điểm
Xếp hạng
1
Bệnh viện Đà Nẵng
77,20
2
2
Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
78,20
1
3
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
72,80
3
4
Trường THCS Lý Thường Kiệt
68,80
Loại
5
Trường THCS Nguyễn Huệ
72,20
4
6
Trung tâm y tế quận Hải Châu
69,00
Loại
7
Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn
58,00
Loại
8
Trường THCS Hoàng Diệu
72,80
3
9
Trung tâm y tế huyện Hòa Vang
66,60
Loại
b)    Đối với các hộ gia đình
TT
Các hộ gia đình
Tổng điểm
Xếp hạng
1
Mai Thị Ba
71,60
4
2
Lê Thị Minh
72,60
2
3
Mai Văn Phụng
70,60
5
4
Nguyễn Bình Trọng
39,6
Loại
5
Nguyễn Phước Quế
72,00
3
6
Nguyễn Văn Dũng
70,20
6
7
Nguyễn Vũ
60,8
Loại
8
Trần Hoàng Trí
69,80
Loại
9
Trần Mạnh Thắng
56,8
Loại
10
Trương Thị Mỹ hạnh
74,0
1
Trên cơ sở kết quả đánh giá của Ban đánh giá, Ban Quản lý dự án DSED ban hành Quyết định số 15/QĐ-BQLDA của Ban Quản lý Dự án DSED ngày 12/07/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn các cơ sở công cộng và hộ gia đình tham gia Hợp phần 2- Lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ. Ban Quản lý Dự án đã gửi thông báo kết quả lựa chọn tới các cơ sở công cộng và các hộ gia đình.
Ban QLDA DSED