25/03/2017
Các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KH&CN phục vụ quản lý nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện). Thành phố Đà Nẵng có 2 đơn vị là Trung tâm Công nghệ Sinh học và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ là các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN. Các Trung tâm này có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Vai trò của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN là đưa nhanh những tiến bộ KHCN vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường. Các Trung tâm là đầu mối có trách nhiệm tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn, tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật bảo đảm có thể triển khai ứng dụng phù hợp, hiệu quả vào điều kiện đặc thù của từng địa phương. Hoạt động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ mục đích phi lợi nhuận, thậm chí là công ích nên các Trung tâm có thể thực hiện một số nhiệm vụ có tính đặc thù, nhiều rủi ro mà doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận sẽ không thực hiện. Ngoài ra, các Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN còn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, thử nghiệm, cải tiến để ứng dụng công nghệ, đáp ứng theo yêu cầu phát sinh, định hướng từ phía cơ quan quản lý nhà nước.
Theo đánh giá của Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN trên cả nước đều có những hoạt động hiệu quả, xác định cụ thể những tiến bộ kỹ thuật cần nhân rộng, tạo được uy tín cho ngành Khoa học và Công nghệ, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ của các Trung tâm vẫn còn một số hạn chế như: việc liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới công nghệ vẫn còn thiếu, chiếm tỷ lệ rất nhỏ; việc liên kết với các tổ chức KHCN, Viện nghiên cứu, trường Đại học, chuyên gia tư vấn công nghệ còn hạn chế; cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị, nhà xưởng, trạm trại trong giai đoạn đầu tư hoặc trong tình trạng thiếu thốn và không đồng bộ; nhân lực có kỹ năng, kinh nghiệm nhưng chưa đồng đều về trình độ, chuyên môn.
Do đó, trong giai đoạn 2017 – 2020, nhằm hỗ trợ các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN địa phương, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ sẽ triển khai một số nội dung sau:
- Tiếp tục hỗ trợ các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN thực hiện các dự án nâng cao năng lực theo Quyết định số 317QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 15 tháng 3 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Triển khai các nội dung Đề án hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ.
- Triển khai Chương trình hỗ trợ Ứng dụng tiến bộ KHCN cho các Trung tâm.
- Xây dựng một số nội dung để thực hiện Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), trong đó tập trung tăng cường vai trò, vị trí và năng lực cho các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.
- Đề xuất và thực hiện nhiệm vụ liên kết theo chuỗi giá trị để phát triển sản phẩm chủ lực đặc thù (thuộc Chương trình KHCN quốc gia).
- Xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV; nghiên cứu xây dựng khung chi tiết, cụ thể hóa các nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm.
- Xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2005/TT-BKHCN ngày 02 tháng 11 năm 2005 về Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ.
Riêng trong năm 2016, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ đang thực hiện các công việc như: Thí điểm hỗ trợ 03 Trung tâm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam hoàn thiện mô hình công nghệ, cung cấp cơ sở dữ liệu, thông tin khác theo nhiệm vụ cấp Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016; Xây dựng Chương trình đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước cho các Trung tâm; Triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 về Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Với những sự hỗ trợ trên cùng sự nỗ lực, tự thân vận động, các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN sẽ vượt qua được những khó khăn, vướng mắc hiện nay về mô hình cơ cấu tổ chức, bộ máy và phương thức vận hành, xác định được các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong giai đoạn đến năm 2020.
Huỳnh Sang

     
     
    © TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
    Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
    Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822