10/05/2021

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy và các Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Yêu cầu

- Đề cao vai trò của bí thư cấp ủy trong tổ chức quán triệt và chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn với nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nêu cao tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hành động đề ra.

- Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung nghị quyết gắn với tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Trong qua trình tổ chức thực hiện, Đảng bộ Sở và các Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện; đảm bảo việc học tập, quán triệt Nghị quyết phải nghiêm túc, khẩn trương và sớm đưa Nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào đời sống một cách thiết thực.

- Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các chi bộ trực thuộc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên  tham dự Hội nghị.

II. Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thứ 6 ngày 23/4/2021.

(Thời gian01 ngày, trong đó có 01 buổi thảo luận, thông qua chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết).

III. Định hướng công tác quán triệt các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

1- Nội dung học tập, quán triệt và thảo luận

Nội dung học tập, quán triệt, thảo luận tập trung vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng.

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

- Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam.

- Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

* Thảo luận, thông qua nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Tài liệu và phương thức quán triệt

Tài liệu quán triệt bao gồm:

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phương thức quán triệt: Quán triệt tập trung cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

3. Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động

- Cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hành động trên cơ sở quán triệt, thực hiện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bám sát chương trình hành động của Thành ủy, sâu sát với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cần được quan tâm ưu tiên chỉ đạo thực hiện và hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm của các cấp.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
33
Tổng lượt truy cập:  
1766248

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822