23/02/2017
 1. TÊN GỌI, VỊ TRÍ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM
 1. Tên gọi của tổ chức:

Tên tổ chức: Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.
Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Danang Energy Conservation and Technology Consultant Center.
Trụ sở chính: Số 49 Thế Lữ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.6289739       Fax: 0511.3892822

 1. Vị trí chức năng
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng  là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.
 1. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Mục II, Phần C, Phụ lục hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức hành chính, đơn vụ sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 • Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng, định chuẩn năng lượng, kiểm toán năng lượng và bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

   

   

   

   

   

  Trực tuyến:  
  37
  Tổng lượt truy cập:  
  1766253

   
  © TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
  Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
   
   
  © TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
  Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822