27/06/2019

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ đất, nước, sol khí và lương thực, thực phẩm.

- Thuộc dự án: Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 – 2022

- Nội dung chính của gói thầu: Phân tích 44 mẫu đất (Thông số: U-238, Ac-228, K-40, Pb-214, Pb-210, Cs -137); Phân tích 46 mẫu nước (Thông số: U-238, Ac-228, K-40, Pb-214, Pb-210, Cs -137); Phân tích 24 mẫu sol khí (Thông số: Pb-214, Bi-214, TI-208, Ac-228, Ra-226, Cs-137, K-40, Be-7); Phân tích 20 mẫu lương thực thực phẩm (Thông số: Pb-214, Bi-214, TI-208, Ac-228, Ra-226, Cs-137, K-40, Be-7) và Chi phí bảo quản, vận chuyển mẫu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (phù hợp theo từng đợt lấy mẫu).

2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ ngày 28/6/2019 đến trước 09 giờ ngày 05/7/2019 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng Tổng hợp – Hành chính, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, số 49, Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3891095;  fax: 0236.3892822.

7. Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000đ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

8. Gía trị bảo đảm dự thầu: 4.000.000đ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn);

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 05/7/2019.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút ngày 05/7/2019 tại Phòng Tổng hợp – Hành chính, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, số 49, Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.

       Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Huỳnh Sang

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
51
Tổng lượt truy cập:  
1735056

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822