12/03/2019

 - Căn cứ Quyết định số 8763/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng; Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 31/7/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

- Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh số lượng người làm việc cần thiết theo danh mục vị trí việc làm đối với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 293/QĐ-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2019 đối với Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 301/QĐ-SNV ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

- Căn cứ Công văn số 456/UBND-SNV ngày 19/01/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 950/HD-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2017 về một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập;

-   Căn cứ Kế hoạch số 12a/KH-TTTKTV ngày 19 tháng 02 năm 2019 về việc  tuyển dụng Hợp đồng lao động của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng; Biên bản cuộc họp của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng ngày 04/3/2019;

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2019 như sau:

1.    Danh sách trúng tuyển:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Trình độ chuyên môn

Ngạch

1

Lê Công Bình An

14/3/1995

TK 14, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Kỹ sư

2

Đặng Quốc Bảo

10/11/1995

An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

Cử nhân Địa lý Tự nhiên

Cử nhân đại học

2.    Yêu cầu:

 Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 01/4/2019,  yêu cầu cá nhân trong danh sách trúng tuyển đến Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng để thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
44
Tổng lượt truy cập:  
1735044

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822