27/02/2019

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm theo quyết định đính kèm.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
46
Tổng lượt truy cập:  
1735048

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822