05/10/2018

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phân tích mẫu phóng xạ đất, nước và sol khí phục vụ nhiệm vụ Quan trắc cập nhật bổ sung dữ liệu phóng xạ môi trường không khí, đất đá, nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Thuộc dự án: Quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 – 2022

- Nội dung chính của gói thầu: Phân tích mẫu đất đá, nước và sol khí.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 đã giao cho Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ ngày 18/10/2018 đến trước 09 giờ ngày 25/10/2018 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán HSMT, nhận HSDT: Phòng Tổng hợp – Hành chính, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, số 49, Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3891095;  fax: 0236.3891095.

7. Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000đ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

8. Gía trị bảo đảm dự thầu: 3.000.000đ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn);

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 25/10/2018.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 05 phút ngày 25/10/2018 tại Phòng Tổng hợp – Hành chính, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng, số 49, Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.

       Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

 

 

 

Trực tuyến:  
60
Tổng lượt truy cập:  
1607397

 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822
 
 
© TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Trụ sở chính: 49 Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3891095       Fax: 0236.3892822